Twoja chwila z kawą intermarche
Zasady

Kup produkty wybranych marek
za min. 20 zł i zachowaj dowód zakupu*

Marki

Prześlij zgłoszenie za pomocą
SMS-a na numer 732 480 393 ***
lub rejestrując się w poniższym formularzu

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj, a także w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17/U5, 15 - 084 Białystok.
Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.

*
Zakup produktów o wartości min. 20 zł musi być udokumentowany jednym paragonem lub fakturą VAT.
**
Odpowiedzi powinny liczyć nie więcej niż 160 znaków (razem ze spacjami oraz innymi znakami specjalnymi).
***
Koszt wysłania jednego SMS-a zgodny ze stawką operatora. Wysyłając SMS-a Uczestnik oświadcza, że jest świadomy obowiązku poniesienia tej opłaty, zgadza się na jej poniesienie, a udział w Konkursie odbywa się na wyraźne jego żądanie.

Termin przyjmowania zgłoszeń od 29.05.2018 r. do 13.06.2018 r.

Dziękujemy za udział w konkursie
Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dn. 13.06.2018 r.

Formularz

Dokończ zdanie *

marki logo
 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02- 677 Warszawa (KRS 0000518352).
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail: privacy@jdecoffee.com lub listownie pod adresem: JACOBS DOUWE EGBERTS, Privacy Compliance Officer, Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, The Netherlands.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Konkursie „Twoja chwila z kawą – II edycja” – podstawę prawną przetwarzania stanowi Państwa zgoda na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO. Chodzi tutaj m. in. o następujące obowiązki :
  • • Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Konkursie),
  • • Wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Konkursie).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora do 31.12.2024 r.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@twojachwilazkawa.pl, za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer 22 122 87 38 lub pisząc listownie na adres i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17/U5, 15-084 Białystok.
 6. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze).
 7. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy przepisów RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a także usunięcia – o ile o ich przetwarzaniu nie decyduje inna podstawa prawna, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych w celu organizacji Konkursu „Twoja chwila z kawą – II edycja” i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator lub w/w podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).
 10. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

*Pole obowiązkowe.

Nagrody jacobs
produkty promocyjne

Regulamin Konkursu „Twoja chwila z kawą - II edycja”

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Twoja chwila z kawą – II edycja”, zwanej dalej „Konkursem”, jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010206178, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2 Konkurs jest organizowany w celu promocji produktów Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000518352, o kapitale zakładowym w wysokości 304 300,00zł, opłaconym w całości, REGON 147353687, NIP 5272717861.

1.3 Przez „Produkt” rozumie się produkty marek Jacobs, Prima, Tassimo, L’Or, Maxwell House.

1.4 Przez „Okres konkursu” rozumie się okres, w którym łącznie należy dokonać zakupu Produktów, wykonać Zadanie konkursowe i zgłosić swój udział w Konkursie, który trwa od 29 maja 2018 roku do 13 czerwca 2018 roku.

1.5 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6 Celem Konkursu jest:
Zwiększenie sprzedaży produkty marek Jacobs, Prima, Tassimo, L’Or, Maxwell House w sieci sklepów detalicznych Intermarche.

1.7 Niniejszy Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora przy ul. Elizy Orzeszkowej  17 lok. U5, 15-084 Białystok, na stronie www.twojachwilazkawa.pl (dalej: „Strona konkursu”) oraz na stronie www.intermarche.pl . Wszelkie inne informacje związane z Konkursem mają jedynie charakter pomocniczy lub instruktażowy.

1.8 Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia wszelkich roszczeń mogących powstać w związku z niniejszym Konkursem przed właściwym sądem powszechnym.

1.9 Udział w Konkursie jest dobrowolny.

1.10 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

1.11 Niniejszy Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

1.12 Uczestnik, przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Organizator nie odpowiada za prawdziwość podanych przez Uczestnika danych, posiada jednakże prawo ich weryfikacji zgodnie z postanowieniami pkt 5.3. Regulaminu.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1  W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (dalej: Uczestnik, Uczestnicy),  które w okresie od 29 maja do 13 czerwca 2018 r. dokonają zakupu za minimum 20 zł brutto produktów marek: Jacobs, Prima, Tassimo, L’Or, Maxwell House (dalej” „Produkt”), jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej sieci  Intermarche zlokalizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a szczegółowa lista sklepów jest dostępna na stronie www.intermarche.pl.

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o.  ani osoby, które wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.

2.3 Aby wziąć udział w Konkursie „Twoja chwila z kawą – II edycja” należy w okresie od 29 maja do 13 czerwca 2018 r. kupić dowolne Produkty za minimum 20 zł brutto, których zakup dokumentowany jest jednym paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną („Konsumenta”), na których z nazwy wymienione są Produkty („Dowód zakupu”), w dowolnym sklepie sieci  Intermarche na terenie Polski, dokończyć zdanie „Wybieram kawę Jacobs/Prima/Tassimo/L’Or/Maxwell House ponieważ…” i zarejestrować zgłoszenie na www.twojachwilazkawa.pl lub przesłać zgłoszenie za pomocą wiadomości SMS na numer +48 732 480 393. Treść wiadomości nie może przekraczać 160 znaków (razem ze spacjami oraz innymi znakami specjalnymi).

2.4 Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać w jeden z nastepujących sposobów:

2.4.1 dokonując rejestracji swojego zgłoszenia w Konkursie na stronie konkursu www.twojachwilazkawa.pl  za pomocą formularza zgłoszeniowego, w którym należy wypełnić następujące dane:

a) Imię – dana obowiązkowa;

b) Nazwisko – dana obowiązkowa;

c) Telefon komórkowy – dana obowiązkowa;

d) Adres e-mail – dana obowiązkowa;

e) Nr dowodu zakupu – dana obowiązkowa;

f)  Dokończenie zdania „Wybieram kawę Jacobs/Prima/Tassimo/L’Or/Maxwell House ponieważ…”, przy czym odpowiedź nie może być dłuższa niż 160 znaków (razem ze spacjami oraz innymi znakami specjalnymi).– dana obowiązkowa;

g) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu - dana obowiązkowa;

h) Wyrażenie zgody o treści: „Wyrażam zgodę na podanych przeze mnie danych osobowych w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Konkursie „Twoja chwila z kawą – II edycja” przez Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa (KRS 0000518352).” - dana obowiązkowa;

i) Oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca  w konkursie „Twoja chwila z kawą – II edycja” została przez mnie wykonana i jestem wyłącznym jej twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i posiadam prawa autorskie do tej treści.” - dana obowiązkowa.

2.4.2. Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości  SMS zawierającej dokończenie zdania „Wybieram kawę Jacobs/Prima/Tassimo/L’Or/Maxwell House ponieważ…”, na numer + 48 732 480 393. Zgłoszenie udziału w Konkursie skutkuje przesłaniem do Uczestnika bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS. Wiadomość tekstowa SMS stanowi potwierdzenie zarejestrowania w Konkursie. Organizator wysyła w tej wiadomości do Uczestnika link (hiperłącze), tj. odwołanie do strony internetowej www.twojachwilazkawa.pl, na której będzie dostępny – w postaci pliku w formacie pdf – niniejszy Regulamin. Wiadomość tekstowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi potwierdzenie faktu zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi.

2.5 Koszt SMS-a Zgłoszeniowego, o którym mowa w punkcie 2.4.2, jest zgody ze stawką polskiego operatora sieci komórkowej, z którego usług korzysta Uczestnik. Opłata pobierana jest przez operatora niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie jest prawidłowe. Wysyłając SMS-a Uczestnik oświadcza, że jest świadom obowiązku poniesienia tej opłaty, zgadza się na jej poniesienie, a udział w konkursie odbywa się  na jego wyraźne żądanie.

2.6 W Konkursie uwzględniane są jedynie SMS-y Zgłoszeniowe wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie są uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu.

2.7 W Konkursie nie uwzględnia się SMS-ów Zgłoszeniowych o innej treści niż wskazana w pkt 2.4.2.

2.8 O czasie zgłoszenia dokonanego w trybie opisanym w pkt 2.4.2 decyduje chwila rejestracji zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem SMS-a Zgłoszeniowego w systemie informatycznym Organizatora, zaś dokonanego w trybie opisanym w pkt 2.4.1 decyduje chwila rejestracji zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.twojachwilazkawa.pl w systemie informatycznym Organizatora.

2.9 Uczestnik zobowiązany jest zachować paragon fiskalny albo fakturę VAT dokumentującą zakup Produktu, na których z nazwy wymienione są produkty marek Jacobs, Prima, Tassimo, L’Or, Maxwell House. Na prośbę Organizatora Uczestnik zobowiązany jest przesłać kopię Dowodu zakupu w Okresie konkursu, przy czym data Dowodu zakupu nie może być późniejsza niż data dokonania zgłoszenia w Konkursie.

2.10 Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy z zastrzeżeniem, że ten sam Dowód zakupu oraz ta sama odpowiedź mogą zostać zgłoszone w Konkursie wyłącznie jeden raz. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udzielona przez niego odpowiedź została przygotowana wyłącznie przez niego bez pomocy i udziału osób trzecich oraz jest on wyłącznym jej twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

2.11 Uczestnik oświadcza i zobowiązuje się zapewnić, że nadesłane zgłoszenie konkursowe jest jego autorstwa oraz że jego przekazanie do udziału w Konkursie i jego wykorzystanie przez Organizatora oraz Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. w sposób określony w niniejszym regulaminie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

2.12 Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie powinno zostać dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Zgłoszenia dokonywane w inny sposób niż za pośrednictwem Strony konkursu lub za pośrednictwem SMS nie będą brane przez Organizatora pod uwagę.

2.13 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszeń niespełniających wymogów wskazanych Regulaminem, w szczególności zgłoszeń, które:

2.13.1 zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;

2.13.2 zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;

2.13.3 zawierają treści niezgodne z prawem;

2.13.4 zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;

2.13.5 naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;

2.13.6 naruszają dobre obyczaje;

2.13.7 nie są merytorycznym dokończeniem zdania konkursowego;

2.13.8 są dłuższe niż 160 znaków (razem ze spacjami oraz innymi znakami specjalnymi);

2.13.9 nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

III. NAGRODY

3.1 Nagrodami w Konkursie są:

3.1.1. Nagrody dzienne I rzędu - 16 (słownie: szesnaście) ekspresów do kawy Bosch Tassimo Suny, każdy z zestawem kapsułek Tassimo: 2 x Latte Macchiato Caramel, 2 x Latte Macchiato Classic, 2 x Crema Classic XL, 2 x Au Lait, 2 x Espresso Classic 118,4g, 2 x Milka o wartości 636,00 zł brutto (słownie: sześćset trzydzieści sześć złotych ) każdy;

3.1.2. Nagrody dzienne II rzędu - 80 (słownie: osiemdziesiąt pięć) kart przedpłaconych VISA o wartości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych) każda;

3.1.3. Nagrody dzienne III rzędu – 112 (słownie: sto dwanaście) zestawów kawy zawierających: kawę rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200g, kawę mieloną Jacobs Krӧnung 500g, kawę ziarnistą Prima 450g, kawę Jacobs Barista Edition Crema 95g o wartości 84,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt cztery złote) każdy.

3.2 Do każdej Nagrody Głównej zostanie doliczona kwota pieniężna 71,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden złotych) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w konkursie.

3.3 Do każdej Nagrody II rzędu zostanie doliczona kwota pieniężna 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w konkursie.

3.4 Do każdej Nagrody III rzędu zostanie doliczona kwota pieniężna 9,00 zł (słownie: siedem złotych) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród wygranych w konkursie.

3.5 Opodatkowanie wygranych w Konkursie nagród odbywa się na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W szczególności, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Organizator uiszcza na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego dla jego siedziby zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości wygranych.

3.6 W ramach Konkursu odbędzie się jedenaście posiedzeń Komisji Konkursowej w biurze Organizatora, przy ul. Elizy Orzeszkowej  17 lok. U5, 15-084 Białystok w następujących terminach:

a) W dniu 30.05.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze jednego Laureata nagrody, o której mowa w pkt. 3.1.1, pięciu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.2, siedmiu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3, ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 29.05.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

b) W dniu 01.06.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze jednego Laureata nagrody, o której mowa w pkt. 3.1.1, pięciu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.2, siedmiu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3, za każdy dzień oddzielnie ze zgłoszeń nadesłanych w dniach od 30.05.2018 r. od godz. 0:00:00 do 31.05.2018 r. godziny 23:59:59.

c) W dniu 04.06.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze jednego Laureata nagrody, o której mowa w pkt. 3.1.1, pięciu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.2, siedmiu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3, za każdy dzień oddzielnie ze zgłoszeń nadesłanych w dniach od 01.06.2018 r. od godz. 0:00:00 do 03.06.2018 r. godziny 23:59:59.

d) W dniu 05.06.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze jednego Laureata nagrody, o której mowa w pkt. 3.1.1, pięciu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.2, siedmiu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3, ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 04.06.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

e) W dniu 06.06.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze jednego Laureata nagrody, o której mowa w pkt. 3.1.1, pięciu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.2, siedmiu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3, ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 05.06.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

f) W dniu 07.06.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze jednego Laureata nagrody, o której mowa w pkt. 3.1.1, pięciu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.2, siedmiu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3, ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 06.06.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

g) W dniu 08.06.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze jednego Laureata nagrody, o której mowa w pkt. 3.1.1, pięciu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.2, siedmiu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3, ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 07.06.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

h) W dniu 11.06.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze jednego Laureata nagrody, o której mowa w pkt. 3.1.1, pięciu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.2, siedmiu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3, za każdy dzień oddzielnie ze zgłoszeń nadesłanych w dniach od 08.06.2018 r. od godz. 0:00:00 do 10.06.2018 r. godziny 23:59:59.

i) W dniu 12.06.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze jednego Laureata nagrody, o której mowa w pkt. 3.1.1, pięciu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.2, siedmiu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3, ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 11.06.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

j) W dniu 13.06.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze jednego Laureata nagrody, o której mowa w pkt. 3.1.1, pięciu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.2, siedmiu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3, ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 12.06.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

k) W dniu 14.06.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze jednego Laureata nagrody, o której mowa w pkt. 3.1.1, pięciu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.2, siedmiu Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3, ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 13.06.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

3.5. Zwycięzcy o wygranej zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego podanego w Zgłoszeniu w ciągu 72 godzin od terminu posiedzenia Komisji konkursowej, na którym zostali wyłonieni.

3.6. Laureaci są zobowiązani do wysłania na adres kontakt@twojachwilazkawa.pl:

3.6.1 danych adresowych (imię, nazwisko, nr telefonu, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) niezbędnych do wysyłki nagrody;

3.6.2 czytelnego zdjęcia/skanu Dowodu zakupu, o którym mowa 2.9;

w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości SMS.

3.7. Nagrody rzeczowe zostaną dostarczone do Zwycięzców za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, natomiast karty przedpłacone Pocztą Polską listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@twojachwilazkawa.pl do Organizatora w ciągu 10 dni od dostarczenia zdjęcia/skanu Dowodu zakupu.

3.8. W przypadku, gdy Laureat nie prześle adresu korespondencyjnego na adres kontakt@twojachwilazkawa.pl w ciągu 7 dni lub Laureat nagrody nie wyraża chęci odbioru nagrody albo stwierdza, że nie posiada paragonu albo faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną, Laureat taki traci prawo do otrzymania nagrody.

3.9. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.10. W przypadku, gdy z przyczyn niezawinionych przez Organizatora Zwycięzcy nie zostanie doręczona nagroda bądź gdy nagroda nie zostanie przez Zwycięzcę odebrana, wówczas Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania ponownego wysłania nagrody ani otrzymania pieniężnego zwrotu równowartości nagrody, w szczególności gdy brak możliwości doręczenia nagrody wyniknął z podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych danych w formularzu zgłoszeniowym.

3.11. W razie niemożliwości wydania Zwycięzcy nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy lub w przypadku gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają własnością Organizatora.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1 Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres biura Organizatora: i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej  17 lok. U5, 15-084 Białystok z dopiskiem „Twoja chwila z kawą II edycja - reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest niezbędny, nie później niż w terminie do dnia 13 lipca 2018 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora.

4.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

4.3 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

4.4 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje listem poleconym, który zostanie wysłany w ciągu 7 dni od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda oraz niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO. Chodzi tutaj m. in. o następujące obowiązki :

 • • Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR
  (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Konkursie),
 • • Wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Konkursie).

5.2 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa. Administrator upoważnił Organizatora  do przetwarzania danych osobowych Uczestników.

5.3 Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych  i ich sprostowania, a także usunięcia – o ile o ich przetwarzaniu nie decyduje inna podstawa prawna, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

5.4 Dane Uczestników będą zbierane w celu realizacji niniejszego Konkursu, a w szczególności wydawania nagród, przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Ponadto dane Uczestników będących Zwycięzcami, będą przechowywane przez okresy wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z rozliczeniem nagród przekazanych w Konkursie i dokumentacją  konkursu.

5.5 Jeżeli Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych , tj. Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5.6 Kontakt z inspektorem ochrony danych można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail: privacy@jdecoffee.com  lub listownie pod adresem: JACOBS DOUWE EGBERTS, Privacy Compliance Officer, Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, The Netherlands.

VI. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6.1 W ramach Konkursu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie konkursu;

b) umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Konkursie za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS;

c) umożliwienie Uczestnikom zgłoszenia w Konkursie za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie konkursu.

6.2 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy użytkownik Internetu wyświetli Stronę konkursu.

6.3 Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Konkursu.

6.4 Uczestnik w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Strony konkursu.

6.5 Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 11.0, Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0.

6.6 Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z  zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

6.7 By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt 6.6 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w  program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

6.8 Organizator informuje, że Strona konkursu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Konkursu.

6.9 Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

7.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie, przesyłając pisemną prośbę na adres korespondencyjny: i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej  17 lok. U5, 15-084 Białystok, z dopiskiem na kopercie „Twoja chwila z kawą II edycja – rezygnacja”, przy czym dopisek nie jest obowiązkowy. W przypadku, gdy rezygnacja nastąpi po wybraniu zwycięzców w trybie, o którym mowa w pkt 3.2, Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wypłaty równowartości nagrody.

7.2 Dodatkowe informacje na temat Konkursu można pozyskać poprzez kontakt e-mail pod adresem kontakt@twojachwilazkawa.pl  bądź telefonicznie pod numerem telefonu 22 122 87 38.

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, kod pocztowy 90-057 Łódź, e-mail: kontakt@twojachwilazkawa.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

Jeśli masz pytanie,
wypełnij formularz
lub skontaktuj się z nami
pod adresem e-mail: kontakt@twojachwilazkawa.pl  

lub pod numerem telefonu:
22 122 87 38
(w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 17:00)  

lub listownie:
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lokal U5
15-084 Białystok
z dopiskiem „Twoja chwila z kawą”.

kawa

* Pole obowiązkowe.

Wypełnij poniższe pola aby sprawdzić swoje zgłoszenia

{{response.message}}

Twoje zgłoszenia

ImięNazwiskoNumer telefonuE-mailData rejestracjiStatus zgłoszenia
{{application.imie}} {{application.nazwisko}} {{application.tel}} {{application.email}} {{application.ins_date}} Aktywne Usunięte Sprawdź szczegóły >
Treść zgody Data wyrażenia zgody Data wycofania zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Konkursie „Twoja chwila z kawą – II edycja” przez Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa (KRS 0000518352)*.
{{ activeApplication.ins_date }} {{ activeApplication.data_processing_accepted_canceled_at }}
Wróć Zapisz zmiany

{{response.message}}